… فَدعا بِالْحطَبِ، و قالَ: و الَّذی نَفْس عمرَ بِیده لَتَخْرُجنَّ أو لَاُحرِقَنَّها علی منْ فیها.
فَقیلَ لَه: یا أباحفْصٍ! إنَّ فیها فاطمةَ!
فَقالَ: و إنْ.
… سپس هیزم طلبید و گفت:
قسم به آن که جانم در دست اوست، یا ازخانه بیرون می آیید یا بی تردید خانه را با هر کس در آن است به آتش می‌کشم.
به او گفتند: أباحفص! در این خانه فاطمه حضور دارد!
گفت: باشد.

الإمامة و السیاس جلد 1، صفحه 12