دیری نپایید که فاطمه(سلام الله علیها) پس از رحلت پیامبر(صلی  الله علیه و آله) هنگامی که هجده سال و چند ماه داشت به آن حضرت پیوست. در اینکه فاطمه(سلام الله علیها) چند روز پس از رحلت پیامبر(ص)، از دنیا رفت اقوال مختلفی وجود دارد که معوف­ترین آنها دو قول است. برخی می­گویند: فاطمه(سلام الله علیها) هفتاد و پنج روز پس از پیامبر(صلی  الله علیه و آله) از دنیا رفت و برخی می­گویند نود و پنج روزآنحضرت. پس از رحلت پیامبر(صلی  الله علیه و آله) هیچ کس فاطمه(سلام الله علیها) را خندان و شادمان ندید و پیوسته در غم و اندوه بود. تنها یک بار آن حضرت تبسم نمود و آن زمانی بود که چشمش به تابوت خودش افتاد و لبخندی زدروزهای پایانی زندگی فاطمه(سلام الله علیها) در بستر بیماری سپری شد.